Pełen zakres usług księgowych

Dla naszych klientów prowadzimy pełen zakres usług księgowych lub zajmujemy się wybranymi, zleconymi przez nich zadaniami. 

Pełna księgowość

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy przede wszystkim spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Inne spółki – jawne, cywilne, partnerskie oraz spółdzielnie i osoby fizyczne, których przychody netto w poprzednim roku podatkowym przekroczyły wartość określoną w ustawie (dotychczas było to 2 000 000 euro przeliczane na złotówki według kursu NBP na dzień 1 października danego roku), także podlegają temu obowiązkowi w kolejnym roku podatkowym. Prowadzenie pełnej księgowości obejmuje księgi handlowe, zestawienia obrotów i sald księgi głównej, wykaz aktywów i pasywów firmy, sprawozdania finansowe i inne elementy. Ten rozbudowany system księgowy wymaga dużej dokładności i skrupulatności.

długopis w dłoni

Księgowość uproszczona

Przedsiębiorstwa, których nie dotyczy powyższy obowiązek, też często decydują się na prowadzenie pełnej księgowości, gdyż jest to najlepsza forma rozliczeń umożliwiająca rzetelną ocenę stanu finansowego firmy. Jeśli jednak wybiorą księgowość uproszczoną, są zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ten dokument służy do księgowania wszelkiego rodzaju przychodów – ze sprzedaży towarów i usług oraz innych, do odnotowania wydatków na zakup towarów i materiałów i kosztów ubocznych związanych z tymi zakupami, a także wydatków takich jak wynagrodzenia dla pracowników i innych opłat.